Saturday, November 1, 2014

India's National Anthem

OUR NATIONAL ANTHEM
- Rabindranath Tagore
Jana-gana-mana-adhinayaka, jaya he
Bharata-bhagya-vidhata.
Punjab-Sindh-Gujarat-Maratha
Dravida-Utkala-Vanga
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga
Uchchhala-Jaladhi-taranga.
Tava shubha name jage,
Tava shubha aasisha mage,
Gahe tava jaya gatha,
Jana-gana-mangala-dayaka jaya he
Bharata-bhagya-vidhata.
Jaya he, jaya he, jaya he,
Jaya jaya jaya, jaya he!
No comments:

Post a Comment